Штаб-квартира, менеджмент, Water Technology, Экспорт

Herr Schulz, A. – менеджер
arno.schulz@lkk-schulz.com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18

Frau Henning, A. – бухгалтерский учет
antje.henning@lkk-schulz.com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18

Frau Onasch, M. – секретариат
info@lkk-schulz.com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18

Herr Ecke, T. – Serviceleiter Wassertechnologie
torsten.ecke@lkk-schulz.com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18

Frau Henning, M. – Innendienst Wassertechnologie
michaela.henning@lkk-schulz.com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18

Frau Meyer, M. – Innendienst Wassertechnologie
mandy.meyer@lkk-schulz-com
Telefon: 03341 – 47 96 – 0
Fax:         03341 – 47 96 18